Designed By: ehsanibnzaid


Wednesday, March 29, 2006

HUKUM URUSNIAGA SECARA ONLINE

PENDAHULUAN
Perniagaan adalah keperluan hidup masyarakat sejak dahulu. Kehendak dan keperluan ini tidak berubah. Perubahan hanyalah berlaku kepada barangan serta method transaksi ini dilaksanakan.

Perkembangan teknologi maklumat (IT) turut membawa perubahan kepada cara transaksi dilakukan. IT digunakan sebagai salah satu media perniagaan yang disebut sebagai urusniaga secara online. Perkembangan teknologi ini ternyata membawa perubahan kepada method urusniaga yang melibatkan perniagaan yang lebih berbentuk global menerusi jaringan internet. Dengan kewujudan revolusi multimedia ini juga, bukan sahaja maklumat yang berbentuk data yang boleh dihantar bahkan grafik, video, serta suara juga turut boleh dihantar dari satu tempat ke satu tempat yang lain ke seluruh dunia secara lebih pantas. Bagi syarikat-syarikat atau agensi-agensi baik dari pihak kerajaan mahupun swasta, IT mempunyai banyak kelebihan di dalam mengatur dan menyusun pengaliran wang serta perbelanjaan wang, kerana melalui IT ini mereka boleh memantau segala perbelanjaan yang dibuat serta menjangka keperluan pasaran semasa pada masa akan datang .

Sememangnya tiada nas yang jelas tentang hukum menjalankan urusniaga perniagaan seperti ini kerana ia tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Justeru, maqasid syariah haruslah digunakan bagi menentukan penentuan hukum yang tepat bagi mengelakkan kekeliruan di kalangan umat Islam terhadap method urusniaga secara online ini. Kajian ini akan menggunakan prinsip al-Qiyas bagi penentuan hukum ini berlandaskan hukum asal jualbeli melalui prinsip muamalah.. Ini adalah berdasarkan maslahah kepada umat Islam pada masa kini yang tidak boleh lari dari arus kemodenan dan ianya amat penting digunakan sebagai peluang bagi melebarluaskan jaringan pasaran atau produk ke serata dunia.

OBJEKTIF KAJIAN

1. Menghuraikan secara terperinci proses urusniaga secara online.
2. Untuk mengetahui adakah urusniaga secara online ini menepati rukun jual beli seperti yang telah diwajibkan oleh hukum syara’.
3. Untuk mengetahui adakah prinsip Qiyas boleh digunakan sebagi satu metod kajian bagi menentukan hukum urusniaga secara online.

METODOLOGI KAJIAN

Method yang akan digunakan dalam kajian ini ialah melalui al-Qiyas. Menurut fuqaha, al-Qiyas ialah menerimapakai hukum bagi kes yang dinaskan hukumnya untuk kes yang tidak dinaskan hukumnya berasaskan kepada persamaan alasan hukum berkenaan bagi kedua-dua kes ini. Kes yang akan menjadi perbincangan dalam kajian ini adalah urusniaga secara online(e-Dagang) yang merupakan satu bentuk urusniaga kontemporari yang sedang hangat diperkatakan hari ini. Penyelidikan bagi kes ini adalah secara pengumpulan data melalui kajian perpustakaan dan kajian lapangan:
1. Kajian Perpustakaan
Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan bagi mendapatkan maklumat dan data yang dikehendaki. Bahan-bahan yang berautoriti perlu dikenal pasti seterusnya diambil untuk digunakan bagi maksud kajian ini. Memandangkan urusniaga secara online ini merupakan isu yang masih baru di negara ini, pencarian maklumat perlu difokuskan kepada maklumat yang terkandung di dalam latihan ilmiah, kertas projek, kertas-kertas kerja persidangan, buku-buku yang menyentuh tentang urusniaga secara biasa atau tradisional..

Sumber-sumber yang dimaksudkan tersebut terdapat di dalam koleksi ilmiah di perpustakaan sama ada di dalam bentuk tesis, kertas projek, kertas kerja persidangan dan sebagainya. Beberapa buah perpustakaan yang menjadi sumber pengumpulan data ini telah dikunjungi. Perpustakaan yang dimaksudkan ialah :
1. Perpustakaan Utama Universiti Malaya
2. Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
Kajian perpustakaan ini meliputi kajian terhadap bahan rujukan yang berautoriti dan bacaan yang terdapat di Perpustakaan Universiti Malaya dan Perpustakaan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

2.Kajian Lapangan.
Manakala bagi kajian lapangan, kajian secara praktikal akan dilakukan terhadap urusniaga ini melalui internet. Beberapa laman web yang berkaitan dengan perniagaan secara online ini akan diterokai bagi melihat secara lebih terperinci bagaimanakah urusniaga ini dijalankan.

Kajian ini diambil kerana ia tidak terdapat dalam nas yang jelas bagi menetapkan hukumnya. Menurut konsep al-Qiyas terdapat 4 rukun yang perlu diberi perhatian agar kes ini sesuai untuk diqiyaskan bagi penetapan hukum. Kes asal (al-asl) bagi kajian ini ialah urusniaga secara biasa yang menetapi segala rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha’. Manakala kes bandingan (far’) ialah urusniaga secara online(e-Dagang) yang tidak terdapat dalam mana-mana nas. Sebab hukum (‘Ilah) bagi kes ini ialah keredhaan di mana unsur yang wajib dipenuhi bagi mengesahkan sesuatu akad urusniaga di sisi syara’. Manakala hukum asal bagi kes ini ialah harus sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah وأحل الله البيع و حرم الربى yang bermaksud “Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba’”. Perkara-perkara yang melibatkan wujudnya keadaan syubhat juga akan dikeji secara terperinci bagi mengelakkan kekeliruan bagi umat Islam.

ANALISIS KAJIAN

Urusniaga secara online ini boleh dikenali sebagai E-dagang pada masa kini. E-dagang bolehlah didefinisikan sebagai satu bentuk sistem pembayaran yang mana proses serta komunikasi yang berlaku di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) memberi kesan dari sudut eknomi dan memberi kesan yang perlu kepada pengeluaran, pengedaran atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan ekonomi berlandaskan kepada elektronik . Sistem jual beli dalam e-dagang mestilah melalui beberapa proses utama seperti yang berikut:

a) Rundingan Niaga
Pada peringkat rundingan niaga, pihak yang ingin menjual produknya akan mengiklankan dan mempamerkan pada laman web atau e-mel. Di sini maklumat dan spesifikasi mengenai produk tersebut biasanya akan diperjelaskan secara terperinci sama ada dalam bentuk bertulis, bergambar, video dan audio atau gabungan antaranya. Bentuk produk atau barangan yang ditawarkan dalam e-dagang merangkumi barangan berbentuk fizikal seperti peralatan elektrik dan buku, berbentuk digital seperti perisian(software), data dan maklumat.

b) Persetujuan Pembeli dan Penjual untuk berjual beli.
Sekiranya pelanggan berminat untuk membeli sesuatu produk maka beliau perlu memenuhi syarat yang ditetapkan dengan memasuki laman khusus dan mengisi borang yang dikhaskan secara online. Di sini pelanggan dikehendaki mengisi maklumat diri, barangan yang hendak dibeli, cara pembayaran dan jumlahnya serta syarat-syarat lain yang perlu dipatuhi dalam pembelian. Peringkat ini adalah merupakan peringkat penerimaan dalam pembentukan kontrak. Manakala peringkat penerimaan telah pun berlaku sebelumnya iaitu semasa pelanggan memasuki laman untuk melakukan transaksi.

c) Pembayaran.
Bagi peringkat pembayaran, bagi kes pertama pembayaran berlaku selepas pembeli menghantar borang apabila butang pengesahan diklik. Biasanya pembeli akan dimaklumkan dengan segera melalui e-mel mengenai status pembeliannya sama ada boleh diteruskan atau tidak bergantung kepada kelayakan pembeli dan stok barang. Sekiranya diluluskan akan diberitahu berapa lama barang atau produk akan diterima dan dengan kelulusan inilah pembayaran akan dicajkan berdasarkan cara yang dipersetujui. Manakala kes kedua, pembayaran berlaku selepas pembeli membalas e-mel dengan persetujuan pembelian. Pembayaran akan dicajkan sebaik sahaja persetujuan dan pengesahan daripada pihak pembeli diterima.

Pembayaran on-line berlaku melalui kaedah pembayaran tunai atau proses pemindahan wang iaitu secara kad kredit, kad debit, e-cash, perbankan internet (Maybank2U), phone banking, Net Trader, Cybercash, Digi-cash dan sebagainya . Pembayaran secara ini sama sifatnya seperti pembayaran tunai dalam jual beli biasa.

Dalam memberi jaminan kepada proses transaksi e-dagang beberapa langkah keselamatan diambil antaranya penggunaan teknologi enkripsi data seperti Secure Sockets Layer (SSL) dan Secure Electronic Transaction (SET), digital bertindak seperti kad pengenalan yang akan mengesahkan identiti sebenar pengguna dan penjual dalam setiap transaksi e-dagang .

d) Penyerahan dan Penghantaran Barangan.
Penyerahan barangan jual beli e-dagang bergantung kepada bentuk barang yang diperjualbelikan iaitu sama ada berbentuk fizikal ataupun digital. Perbezaan bentuk ini memberi kesan dari segi jenis jual beli. Oleh itu dalam e-dagang terdapat dua jenis jual beli, jual beli secara terus/tunai iaitu serah terima barangan secara on-line dan jual beli secara pesanan iaitu serah terima barangan secara off-line. Bagi barang yang berbentuk digital ia boleh diserah terima secara on-line iaitu melalui e-mel atau dipindahkan terus kepada peralatan elektronik seperti komputer. Manakala bagi barangan berbentuk fizikal ia hanya boleh diserah atau dihantar secara off-line iaitu di luar talian internet dengan penghantaran kepada premis atau tempat mengikut alamat yang ditetapkan.

Berdasarkan kepada penjelasan lanjut berkaitan dengan aplikasi urusniaga secara online dijalankan maka penulis akan menganalisis kajian ini menurut kaedah al-Qiyas menurut syarat-syarat serta penentuan illat berdasarkan kepada kes asal dan kes baru sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam metodologi kajian. Sebab hukum (illat) bagi kes ini ialah keredhaan yang merupakan sesuatu perkara yang tersembunyi yang memerlukan kepada penzahiran melalui akad atau kontrak yang mempunyai rukun dan syaratnya yang tersendiri. Sekiranya pengaplikasian urusniaga secara on-line ini bertepatan dengan akad yang sah, maka urusniaga tersebut adalah diharuskan di sisi syara’.

Penentuan illat yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah melalui kesesuaian yang diambil kira(المناسب المعتبر ) di mana mengambil kira keredhaan dalam menentukan hukum urusniaga secara online ini. Justeru dengan mengambil kira keredhaan sebagai sebab hukum, maka akad yang sahih perlulah diperincikan dan dibuktikan mengikut perspektif muamalat Islam bagi menentukan hukumnya.

Sesuatu akad termasuk jual beli mempunyai unsur-unsur tertentu untuk membentuk dan menjadikannya sebagai satu akad atau kontrak yang sah dan boleh dilaksanakan. Unsur-unsur tersebut adalah seperti berikut:
1. Sighah atau kerelaan pihak-pihak berkontrak bagi membentuk kontrak iaitu ungkapan penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul).
2. Pihak yang berkontrak.
3. Subjek kontrak.
Ulama’ bersepakat mengatakan bahawa unsur-unsur tersebut adalah asas pembentukan sesuatu akad, tetapi mereka berselisih pendapat mengenai kedudukan unsur-unsur itu sebagai rukun atau tidak. Namun begitu ianya tidak menjadi isu dalam melihat setiap asas dalam pembentukan akad ini kerana setiap pandangan dari para fuqaha’ akan diambil kira di dalam penentuan hukum ini berasaskan kepada amalan jual beli secara tradisional (biasa).

a) Sighah: Penawaran dan Penerimaan

Unsur pertama yang akan dihuraikan ialah berkaitan dengan sighah: penawaran dan penerimaan yang membentuk kontrak jual beli. Ijab atau penawaran mengikut mazhab Hanafi ditakrifkan sebagai menetapkan sesuatu perbuatan tertentu melalui pengucapan kata-kata atau apa-apa jenis komunikasi seumpamanya bagi melahirkan kerelaan daripada salah satu pihak berakad yang memulakan kontrak. Qabul atau penerimaan pula ialah satu lafaz atau apa-apa komunikasi seumpamanya yang lahir kemudian daripada salah seorang yang berakad, sebagai jawapan kepada yang pertama (ijab) . Dalam perbahasan urusniaga secara on-line ini, penetapan dan penerimaan yang dirujuk adalah berasaskan siapa yang memulakan kontrak. Maka dengan ini ia selaras dengan pendapat Hanafi yang menyatakan pandangannya bahawa penetapan penawaran dan penerimaan yang dirujuk adalah berasaskan siapa yang memulakan kontrak .

Manakala pembentukan sighah ini pula boleh dilakukan dengan pelbagai cara sama ada secara nyata (sorih) atau tidak nyata (kinayah). Ulama’ secara umumya bersepakat membolehkan sighah secara nyata, iaitu melalui pengucapan lisan, penulisan (surat-menyurat) dan penghantaran utusan, asalkan nyata menunjukkan kehendak dan boleh difahami. Sighah tidak nyata pula boleh berlaku dengan cara isyarat, perbuatan dan diam. Sighah jual beli yang berlaku dalam urusniaga secara on-line ini adalah secara nyata (sorih) iaitu dalam bentuk tulisan berdigital. Sama hukum dan keadaannya dengan jual beli secara surat menyurat. Cuma bezanya ia secara berdigital.

Kesamaan status tulisan dengan ucapan yang ditetapkan oleh para fuqaha’ dalam kebanyakan perkara telah menyebabkan ulama’ dan ahli perundangan menetapkan kaedah :
الكتاب كالخطاب
Maksudnya: Tulisan sama status dengan ucapan.

Oleh itu kontrak jual beli secara bertulis adalah sah selama mana memenuhi dua syarat iaitu mustabinah wa marsumah. Mustabinah ialah tulisan tersebut kekal di atas sesuatu objek yang dapat mengekalkannya seperti kertas, kayu dan batu . Manakala marsumah pula ialah tulisan dalam bentuk atau format penulisan yang biasa digunakan dan difahami awam. Kedua-dua ciri ini didapati dipenuhi dalam e-dagang kerana dari sudut mustabinah, tulisannya boleh kekal sama ada secara digital atau fizikal. Dalam bentuk digital, tulisannya boleh disimpan dan dipaparkan semula menerusi komputer. Secara fizikalnya pula adalah melalui cetakan terhadap borang atau e-mel jual beli. Dari sudut marsumah, ia menggunakan format penulisan yang bukan sahaja diiktitaf dan difahami oleh awam bahkan mempunyai sekuriti tertentu.

b) Pihak Yang Berkontrak.

Unsur kedua yang akan dihuraikan pula ialah berkaitan dengan pihak yang berkontrak iaitu penjual dan pembeli. Melalui urusniaga secara on-line, pihak yang berkontrak adalah dua pihak yang ghaib. Mereka tidak bersemuka langsung, melainkan dengan menggunakan sidang video. Hukumnya adalah sama dengan pihak yang berkontrak secara surat-menyurat. Namun begitu melalui urusniaga secara on-line ini segala identiti serta maklumat pihak yang berkontrak boleh diketahui melalui data yang perlu diisi oleh pembeli semasa jual beli. Bahkan masalah ini diyakinkan melalui sijil digital yang dikeluarkan oleh certification authorities. Ia merupakan tandatangan elektronik yang mengesahkan identiti pihak yang terlibat dan berfungsi mengelakkan penipuan sekaligus menghilangkan keraguan dalam urusan jual beli mereka . Selain daripada perkara tersebut, para fuqaha’ juga telah menetapkan beberapa syarat yang perlu dipenuhi berkaitan dengan pihak yang berkontrak :

1. Dua pihak yang berlainan antara penjual dan pembeli. Tidak boleh kedua-duanya dari orang-orang yang sama.
2. Mempunyai keahlian melaksanakan kontrak jual beli.
3. Melakukan secara sukarela, tidak dipaksa.

Keperluan ini sememangnya wujud dan dipenuhi dalam e-dagang. Bahkan dalam penetapan kelayakan berjualbeli dalam e-dagang ia bukan setakat berakal dan baligh, tetapi umur minimanya adalah yang mencapai tahap rashid (matang). Ini kerana kad kredit yang dijadikan medium pembayaran dalam kebanyakan jual beli e-dagang mensyaratkan umur minima mereka yang layak mendapat kad kredit biasanya sekitar 18 hingga 21 tahun ke atas dan mempunyai pendapatan yang tertentu. Kanak-kanak adalah mustahil layak memiliki kad kredit .

c) Subjek Kontrak

Manakala unsur yang ketiga pula adalah subjek kontrak. Subjek kontrak di sini adalah barangan yang menjadi pertukaran dalam jual beli. Dalam urusniaga secara on-line ini, pertukaran yang berlaku adalah antara barangan dan wang. Jadi topik perbahasan di sini ialah barangan yang dijual beli dan harga yang menjadi bayaran kepada barang.

Dalam muamalah Islam disyaratkan subjek kontrak atau ma’qud ‘alaih mestilah menetapi kriteria berikut :
1. Harta yang bernilai dan diiktiraf oleh Islam.
2. Milik sah dan milik mutlak kepada kedua pihak yang berkontrak.
3. Wujud ketika kontrak jual beli.
4. Boleh diserah semasa kontrak
5. Maklum zat, jenis, sifat dan kadarnya sama ada dengan penglihatan atau dengan keterangan dan gambaran sifatnya.

Jelas bahawa subjek jual beli mestilah harta. Dalam urusniaga secara on-line, jenis harta yang sering diperjual beli ialah harta fizikal dan digital. Menurut Jumhur selain Hanafi, harta ialah apa sahaja yang bernilai dan perlu diganti jika dirosakkan. Mereka memasukkan manfaat dan hak juga sebagai harta . Dalam urusniaga secara on-line ini sebahagian subjek kontrak jual beli barangan berbentuk digital seperti perisian (software) yang tidak dimasukkan dalam apa barangan yang berbentuk fizikal tetapi dihantar secara digital atau terus dimuat turun (download) atau dipasangi (instalasi) pada computer juga adalah harta kerana ia adalah sesuatu benda yang boleh dimanfaati. Maka subjek jual beli dalam urusniaga ini sama ada berbentuk fizikal atau digital adalah sah diperjualbelikan mengikut pendapat Jumhur Ulama’.

Mengenai butiran dan spesifikasi subjek jual beli dalam urusniaga secara on-line, ia sememangnya dinyatakan secara jelas sama ada melalui teks, gambar, visual atau gabungan antaranya. Sekiranya pihak pembeli tidak puashati dengan spesifikasi yang diberikan, mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut menerusi e-mel atau telefon yang disediakan. Menurut Mazhab Maliki, Hanbali dan segolongan Syafie, sah jual beli barang yang tidak hadir penjual dan pembeli di dalam suatu majlis asalkan dinyatakan sifat dan spesifikasinya dan pembeli mempunyai hak khiyar apabila melihatnya nanti .

Maka jual beli barangan yang ghaib seperti yang berlaku dalam e-dagang adalah selaras dengan pendapat kebanyakan fuqaha’ dan juga fatwa yang dikeluarkan pada persidangan Majma’ al-Fiqh al-Islami. Namun kebanyakan mereka mensyaratkan dengan hak khiyar apabila barangan dilihat (khiyar ru’yah). Keadaan ini tidak diperuntukkan secara khusus dalam amalan e-dagang Cuma polisi yang biasa dibuat ialah polisi pemulangan dalam masa beberapa hari jika tidak berpuas hati. Contohnya dalam polisi e-cosway yang menetapkan pemulangan dalam masa 10 hari, jika tidak berpuashati dengan barangan kecuali yang dinyatakan tidak boleh dikembalikan semasa jual beli. Pemulangan hendaklah dalam keadaan bungkusan asal seperti yang dijual .

KESIMPULAN.

Berdasarkan analisis yang telah dijalankan maka dapatlah disimpulkan bahawa method qiyas yang digunakan dalam kes ini adalah bertepatan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan iaitu melalui kemunasabahan dan konsistensi. Sebab hukum (illat) yang digunapakai iaitu keredhaan bagi kedua-dua belah pihak (penjual&pembeli) juga amat sesuai dengan meneliti kesahihan akad yang wujud di dalam urusniaga secara online ini. Ini adalah berasaskan kepada pendapat dan pandangan daripada para fuqaha’ berkaitan dengan syarat dan rukun yang sah bagi akad yang disesuaikan dengan penggunaan konsep e-dagang pada masa kini. Meskipun dalam e-dagang unsur gharar atau ketidakpastian dan penipuan boleh berlaku tetapi nisbah kejadiannya adalah kecil kerana diatasi dengan protokol dan sistem tertentu yang menyebabkan sukar untuk dibuat penipuan. Urufnya jual beli secara e-dagang kini adalah selamat dan dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat secara global tanpa banyak menimbulkan masalah. Hukumnya juga adalah diharuskan berasaskan kepada hujah-hujah serta alasan yang telah diberikan di atas. Secara umumnya keadaannya samalah seperti transaksi jual beli secara tradisional yang banyak memberikan kebaikan dan kemudahan kepada masyarakat.

Oleh:
Zarul Izham Bin Jaapar
Jabatan Syariah dan Undang-undang
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya

10 Comments:

Blogger zulkaplye said...

woooo.. bagus ni.menarik2.... kalo aku study lagi aku amik info ko post ni...

9:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

Best regards from NY!
»

8:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

Tenets of Buddha-nature Doctrine

The bodhisattvas are the main actors of compassion, Avalokitesvara (known in East Asia as Kuan Yin, being foremost among them. Although having reached enlightenment, bodhisattvas usually make a vow to postpone entering into nirvana until all other beings have also been saved. They devote themselves to helping others reach enlightenment.

1:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

Cool blog, interesting information... Keep it UP subaru air suspension bladder replacement New cholesterol lowering drug Problems with ambien Seo consultant cleveland Ben wa anal balls

3:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam..
boleh x kamu tlg tmbah lg kajian kamu dlm bab qiyas ni..
cthnye kajian dalam saham ke,zakat ke..
baru menarik..

3:18 AM  
Anonymous SmartZuL said...

Satu kajian yang amat bagus untuk usahawan Internet seperti saya. :)

Jazakallahu khairan.

2:38 AM  
Blogger Danni said...

assalamualaikum...

syukran jazilan...time kasih bebanyak sebab paparkan artikel ini...secara kebetulan salah satu topik utk proposal disertasi saya akan membahaskan isu yang sama...maka akhirnya saya dapat jugak marajik tambahan utk saya jadikan sbg sandaran kpd perisian disertasi saya nanti...

saya sdg mengambil kursus Master dlm jurusan Syariah...pensyarah saya tlah mencadangkan topik ni...so saya pun excited betul sbb its a very interesting subject...and di Brunei pun wujud akta utk urusniaga sebegini...oh saya dr Brunei by the way hehe...

Jazakallahulkhair...again thank you for posting this topic...

wassalam...

8:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

terima kasih. saya copy paste artikel anda utk assignment saya.

9:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam saudara zarul..saya lihat artikel ini menarik.. boleh saya tahu buku-buku rujukan artikel ini. tq

10:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

like to do this? Project your passions and build upon them and take that look at hiring and its very, very dangerous, because [url=http://www.hotelshelter.com/louisvuitton.htm]ルイヴィトン 通販[/url] called Ten and served as a spokesperson in Taco Bell commercials. feet, David quickly ran to the bathroom to take a bath towel to , [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]Christian Louboutin sale[/url] military style, this cut has suddenly received more attention (1992) which starred rishi kapoor and juhi chawla both in dual [url=http://www.hotelshelter.com/rolex.htm]ロレックスサブマリーナ[/url] original vices Lu Sheng Su opened a quilt cover David in following thirties, and the thought of going back to the bar scene held [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm[/url] particular, so Gen Y if you will, is really looking for a place have gone from B2C to B2B and we do look at B2B now, but we still [url=http://www.hotelshelter.com/louisvuitton.htm]人気 ルイヴィトン 財布[/url] about each guru and why I ranked them as I did rankings. Dating Copperfield we meet angelic innocence personified in Mr. Dick.
companies, corporates, are more forced to have these discussions, you know, you guys are coming out of these elite universities, [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm[/url] the companies that are passionate but its finding the individuals Chai without any other change in the ingredients to the Tiger [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]Christian Louboutin sale[/url] woman that you "like" in a romantic way and she doesnt "feel it" early. Pick the one you are attracted to and put your mat down [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]cheap Christian Louboutin[/url] The reason being that Dating To Relating teaches you how to two years later, Matthew was retested. The educational [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]Christian Louboutin sale[/url] Su then Davids neck to pour into his arms. chest of David attached company, so its definitely considered a stable opportunity. But [url=http://www.hotelshelter.com/rolex.htm]http://www.hotelshelter.com/rolex.htm[/url] the king of comedy in bollywood. He is most known for directing Rxs data. Mr. L. Rx actually gives you more techniques to be a

3:16 AM  

Post a Comment

<< Home